Naujienos

***

image002

Šalčininkiečiai gilinasi į valytojo profesijos subtilybes

2021-11-19

Šių metų lapkričio 19 d. įgyvendinant ES paramos projektą „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose“, NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0200 prasidėjo neformaliojo profesinio mokymo veiklos. Dešimt Šalčininkų miesto gyventojų, kurie yra bedarbiai ir (arba) ekonomiškai neaktyvūs dalyvauja patraukliuose 40 akademinių valandų trukmės mokymuose Valytojo profesijos pradmenys. Mokymų pabaiga gruodžio mėnesį.

Projekto tikslas – didinant neformalaus profesinio mokymo pasiūlą padėti Šalčininkų VVG teritorijos nedirbantiems gyventojams lengviau integruotis į darbo rinką.

Įgyvendinant projektą glaudžiai bendradarbiaujama su Šalčininkų miesto seniūnija ir kitomis institucijomis. Projektas atitinka Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos nuostatas, tikslus ir uždavinius, kadangi projektu siekiama spręsti užimtumo ir nedarbo problemas.

Projektui skirta ES parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonę.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

***

              image002  

Šalčininkų miesto gyventojai mokosi manikiūrininko profesijos pagrindų

2021-11-18

Šių metų lapkričio 18 d. įgyvendinant ES paramos projektą „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“, NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0210 prasidėjo neformaliojo profesinio mokymo veiklos. Dešimt Šalčininkų miesto gyventojų, kurie yra bedarbiai ir (arba) ekonomiškai neaktyvūs dalyvauja patraukliuose 32 akademinių valandų trukmės mokymuose Išmėgink manikiūrininko profesiją. Mokymai vyks iki lapkričio pabaigos.

Projekto tikslas – didinant neformalaus profesinio mokymo pasiūlą padėti Šalčininkų miesto VVG teritorijos nedirbantiems, ekonomiškai neaktyviems gyventojams lengviau integruotis į darbo rinką bei skatinti savanorystę kaip aktyvaus užimtumo veiklą.

Įgyvendinant projektą glaudžiai bendradarbiaujama su Šalčininkų miesto seniūnija ir kitomis institucijomis. Projektas atitinka Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos nuostatas, tikslus ir uždavinius, kadangi projektu siekiama spręsti užimtumo ir nedarbo problemas.

Projektui skirta ES parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonę.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

***

              image002  

Visuomenei pristatyti projektai „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose ir „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“

2021-08-26

Šių metų rugpjūčio 26 d. Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos 2020 m. stebėsenos ataskaitos pristatyme Šalčininkiečiai, mieste veikiančių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai buvo išsamiai supažindinti su viešosios įstaigos „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ įgyvendinamais projektais  „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose ir „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose (II)“.

Salc_2021_1

Renginį organizavo Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė. Jos pirmininkas Gžegož Jurgo sveikinimo kalboje pasidžiaugė galimybe susitikti ir apibendrinti nuveiktus darbus, pasidalinti projektų įgyvendinimo patirtimi.

Šalčininkų miesto vietos plėtros strategija įgyvendinama pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“.

Salc_2021_2

Plačiau apie renginį https://salcininkai.lt/naujienos/394/pristatyta-salcininku-miesto-vietos-pletros-strategijos-2020-m.-stebesenos-ataskaita:13038

Projektai finansuojamai Europos socialinio fondo lėšomis.

 

***

              image002  

Intensyvinamas projekto „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose“ įgyvendinimas

2021-08-05

Dėl COVID-19 pandemijos iššūkių projekto „Neformaliojo profesinio švietimo suaugusiems paslaugų plėtra Šalčininkuose“ įgyvendinimas buvo pristabdytas. Nors pandemija vis dar grasina mūsų gyventojams, visgi tikimės sėkmingai užbaigti pradėtas edukacines veiklas. Projekto tikslas – didinant neformalaus profesinio mokymo pasiūlą padėti Šalčininkų VVG teritorijos nedirbantiems gyventojams lengviau integruotis į darbo rinką.

Projekte numatoma 10-ai asmenų, kurie yra bedarbiai ir (arba) ekonomiškai neaktyvūs iš Šalčininkų miesto surengti darbo rinkai aktualius mokymus. Preliminarios temos: „Virtuvės darbuotojo ABC“, Pynimas iš vytelių“, „Valytojo profesijos pradmenys“. Šiuo metu formuojama tikslinė grupė bei svarstoma kuri viena iš 3 mokymų temų bus realizuojama projekte. Mokymus planuojama pradėti spalio mėn. Tikimasi, kad mokymų dalyviai įgis naujas darbines ar patobulins esamas darbines kompetencijas ir tai padės jiems lengviau integruotis į darbo rinką.

Įgyvendinant projektą glaudžiai bendradarbiaujama su Šalčininkų miesto seniūnija ir kitomis institucijomis. Projektas atitinka Šalčininkų miesto vietos plėtros strategijos nuostatas, tikslus ir uždavinius, kadangi projektu siekiama spręsti užimtumo ir nedarbo problemas.

Projektui skirta ES parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ priemonę.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

***

Projektas „Žaisk už savo teises! Inovatyvios strategijos prieš seksizmą ir diskriminaciją“

2021-02-10

VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kaip partneris su Moterų informacijos centru įgyvendina projektą.

Projekto tikslas – mažinti jaunų žmonių neapykantą lyties pagrindu kurstančios kalbos vartojimą, kovoti prieš lyčių stereotipus, diskriminaciją dėl lyties ir smurtą lyties pagrindu, skatinant jų kritinį mąstymą ir aktyvų įsitraukimą į problemų sprendimą.

Projekto uždaviniai:

  1. Išleisti originalią ir patrauklią mokymo priemonę – stalo žaidimą „Strateginės reakcijos“, skirtą naudoti tikslinėms grupėms.
  2. Suteikti jaunimui žinių ir kompetencijų, kaip atpažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač dėl lyties ir smurtu dėl lyties), kaip pateikti savo nuomonę ar kritiką tinkamomis priemonėmis ar adekvačiais žodžiais, kaip nediskriminuoti kitų dėl lyties.
  3.  Užtikrinti mokymo priemonės ir gerosios patirties sklaidą Lietuvos mokymo įstaigose, jaunimo organizacijose.

Pagrindinė tikslinė grupė – jaunimas, bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių moksleiviai (16-19 m. amžiaus). Numatoma, kad projekte dalyvaus 75 asmenys. Kitos projekto tikslinės grupės: mokyklų bendruomenės; mokytojai ir jaunimo darbuotojai ir plačioji visuomenė.

Projekto veiklos:

  1. Stalo žaidimo „Strateginės reakcijos“ išleidimas. Stalo žaidimaą gali žaisti 2-6 žaidėjai (arba 2-6 žaidėjų komandos) ir jis skirtas jaunimui mokytis bendrauti ir problemas spręsti be neapykantą kurstančios kalbos, vienas kito žeminimo ir diskriminavimo dėl lyties.
  2. Mokymo užsiėmimai jaunimui, skirti mažinti neapykantą kurstančią kalbą (ypač dėl lyties), smurtą lyties pagrindu ir kovai prieš diskriminaciją dėl lyties. Mokymo užsiėmimuose bus pristatytas ir išbandytas žaidimas „Strateginės reakcijos“, siekiant jaunus žmones sudominti, taikant inovatyvų ir kūrybišką mokymo metodą. Bus organizuoti 3 seminarai Vilniuje ir Šalčininkuose, kiekvieno trukmė – 8 ak. val. Viename užsiėmime dalyvaus vidutiniškai 25 asmenys, viso – 75 asmenys.
  3. Projekto baigiamoji konferencija, skirta mokyklų ir savivaldos atstovams, pristatyti projektą, smurto lyties pagrindu problematiką jaunimo tarpe, sukurtą žaidimą. Jos metu bus dalinami žaidimai kitų mokyklų ir institucijų atstovams. Renginio trukmė – 4 val.
  4. Projekto viešinimas internetinėje erdvėje.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.

Projekto įgyvendinamas gavus Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos paramą per EEE finansinį mechanizmą.

***

Jaunimas mokėsi pilietiškumo

2020-12-18

2020 m. gruodžio 18 d. įgyvendinant projektą Tau laikas veikti!Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos GII ir GIII klasių moksleiviams buvo surengtas seminaras „Kodėl savanorystei TAIP?“. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 60 jaunuolių. Dėl Covid 19 pandemijos mokymai vyko nuotoliniu būdu, kuriuose vedė lektoriai Živilė Paškonytė ir Giedrius Steponavičius.

Mokymuose buvo pristatyta savanorystės samprata, jos svarba kuriant modernią visuomenę. Dalyviai dalyvavo virtualioje edukacinėje viktorinoje, dalinosi turima savanoriškos veiklos patirtimi, diskutavo apie platesnes įsitraukimo į savanoriškas veiklos galimybes.

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorės pavaduotoja Leokadija Palevič neabejoja, kad tokie mokymai aktualūs jauniems žmonėms, kadangi suteikia žinių kaip tinkamai planuoti ir organizuoti prasmingas savirealizacijos formas.

Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo dalyvavimą visuomeninėje veikloje ugdant jų savanorystės kompetencijas. Jį įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.

***

             image002                           image001

Šalčininkų rajono vaikai ir jaunimas ugdosi menines ir sveikos gyvensenos kompetencijas

2020-09-07

Dėl COVID19 pandemijos pristabdytos projekto „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ edukacinės veiklos vėl atnaujintos. Smagu matyti jaunuolių akyse didelį norą tęsti pradėtus meno srities ir fizinio aktyvumo užsiėmimus. Tikimės, kad esate visi sveiki ir žvalūs, o Jūsų gera energija ir entuziazmas įprasmins mūsų pastangas plėtoti sveikos gyvensenos idėjas Šalčininkų rajone.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo rugsėjo mėn. Kalesninkų seniūnijos Kalesninkų k. vyksta meno terapijos užsiėmimai „(Ne)suvaidinti jausmai“, o Dainavos seniūnijos Dainavos k. – fizinio aktyvumo užsiėmimai „Technologijos į pagalbą kūnui“. Preliminariai užsiėmimai vyks iki 2021 m. sausio mėn. Užsiėmimų tikslas – gerinti dalyvių emocinę ir fizinę sveikatą, prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį, formuoti teigiamas nuostatas į nuolatinį fizinį aktyvumą.

Įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ nuo projekto pradžios įvairiose veiklose dalyvavo daugiau kaip 200 Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. ES parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

įProjektą įgyvendina VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija

***

2020-03-16

Dėl COVID19 pandemijos užsiėmimai Šalčininkų rajono vaikams ir jaunimui šiuo metu nevyksta. Šalčininkų švietimo ir informavimo centras linki visiems būti sveikiems, o atsiradus galimybei, vėl kviesime Jus į meno ir fizinio aktyvumo užsiėmimus.

 .***

             image001                           image002

Tęsiami užsiėmimai Šalčininkų rajono vaikams ir jaunimui

2020-01-06

Įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ nuo 2020 m. sausio mėnesio virš 30 Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo dalyvauja meno srities ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose, kurių tikslas – gerinti dalyvių emocinę ir fizinę sveikatą, prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį, formuoti teigiamas nuostatas į nuolatinį fizinį aktyvumą. Užsiėmimai vyksta Šalčininkuose, Gerviškių bei Butrimonių seniūnijose. Preliminariai užsiėmimai vyks iki 2020 m. gegužės mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. ES parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija.

***

             image001                           image002

Užsiėmimai Šalčininkų rajono vaikams ir jaunimui

2019-10-08

Įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio virš 70 Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo dalyvauja meno srities ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose, kurių tikslas – gerinti dalyvių emocinę ir fizinę sveikatą, prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį, formuoti teigiamas nuostatas į nuolatinį fizinį aktyvumą. Užsiėmimai vyksta Šalčininkuose ir kitose Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnijose (Dainavos, Butrimonių, Kalesninkų) ir tęsis iki 2019 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. ES parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija.

***

             image001                           image002

Šalčininkų rajono vaikai ir jaunimas dalyvavo sveikatingumo ugdymo žygiuose

2019-08-19

Įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ 2019 m. rugpjūčio mėn. Šalčininkų rajono vaikai ir jaunimas dalyvavo renginiuose skatinančiuose vaikų ir jaunimo aktyvų ir turiningą gyvenimo būdą.

2019 m. rugpjūčio 16 d. 25 projekto dalyviai išmėgino jėgas vienos dienos žygyje „Esam šaunūs keliauninkai“ maršrutu Dieveniškės – Norviliškės. Jo metu dalyviai mokėsi kaip pasiruošti žygiui, kaip teisingai pasirinkti aprangą ir avalynę, kokią atlikti pramankštą. Ne mažiau svarbus buvo psichologinis pasirengimas ir žygio tikslo iškėlimas bei šio tikslo prisiminimas kaskart, kai žygiuojant užklupdavo nuovargio banga. Žygiuojant dalyviams buvo aiškinama apie vandens svarbą, tinkamo maisto pasirinkimą ir būdus greitai atgauti jėgas ir numalšinti skausmą kojose. Žygeiviai grįžo vakare atlaikę nemažą krūvį, tačiau kupini gerų emocijų ir puikios nuotaikos.

Žygio „Esam šaunūs keliauninkai“ akimirkos:

aZ2019_3

aZ2019_4

aZ2019_5

2019 m. rugpjūčio 17 d. kita 25-ių projekto dalyvių grupė dalyvavo vienos dienos išgyvenimo gamtoje žygyje maršrutu Šalčininkai – Jackonys – Šalčininkai. Pasiekus stovyklavietės vietą buvo mokomasi kurti laužą, paruošti iešmus maisto ruošimui, galąsti peilį, statyti palapinę arba šalašą, suteikti pirmąją pagalbą, atspėti orus, orientuotis vietovėje ir daug kitų įgūdžių, kurie jaunam žmogui gali praversti siekiant išgyventi toli nuo civilizacijos. Taip pat buvo diskutuojama apie fizinio aktyvumo svarbą sveikatai ir gyvenimo tikslų siekimui.

Išgyvenimo gamtoje žygio akimirkos:

aZ_2019_6

aZ2019_6

aZ2019_7

Informacija apie projektą

Projekto tikslas yra skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo tarpe. Projekte dalyvaus ne mažiau kaip 220 vaikų ir jaunimo iki 18 metų amžiaus. Projekte numatyta įgyvendinti sveikatinimą skatinančias iniciatyvas: žygius, sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius propaguojančius renginius, fizinį aktyvumą skatinančius ir psichinę sveikatą stiprinančius užsiėmimus. Įgyvendinamos priemonės prisidės prie vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos skatinimo bei šių paslaugų prieinamumo didinimo Šalčininkų rajone.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. ES parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šalčininkų švietimo ir informavimo centras“ kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija.

***

             image001                           image002

 Pradedamas vykdyti Šalčininkų rajono jaunimo sveikatingumui stiprinti skirtas projektas

 

2019-06-11

2019 m. birželio 10 d. VšĮ Europos socialinio fondo agentūra ir VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras pasirašė projekto „Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas“ įgyvendinimo sutartį. Projekto tikslas yra skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo tarpe.

Projekte dalyvaus ne mažiau kaip 220 vaikų ir jaunimo iki 18 metų amžiaus. Projekte numatyta įgyvendinti sveikatinimą skatinančias iniciatyvas: žygius, sveikos gyvensenos įgūdžius bei įpročius propaguojančius renginius, fizinį aktyvumą skatinančius ir psichinę sveikatą stiprinančius užsiėmimus. Siūlomos priemonės prisidės prie vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos skatinimo bei šių paslaugų prieinamumo didinimo Šalčininkų rajone.

Projektui skirta ES parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijos veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ priemonę.

Projektą įgyvendina VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centras kartu su partneriais Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija ir Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija.

***

Jaunimas mokėsi tapti labiau bendruomeniškais

2019-05-24

2019 m. gegužės mėn. įgyvendinant projektą „Veik aktyviai, būk bendruomeniškas“ Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje įvyko du seminarai jaunimui „Aš – svarbi bendruomenės dalis”, kuriuose dalyvavo 50 GII ir GIII klasių mokiniai. Mokymų metu jaunimas analizavo galimybes prisidėti prie bendruomenei aktualių problemų sprendimo, buvo supažindinti su savanoryste ir kitomis pilietinio aktyvumo formomis. Jaunimas išsakė, jų manymu, aktualius klausimus, tokius kaip jaunimo erdvės ir sporto aikštelės, jaunimo darbo galimybės, ežero išvalymas, daugiabučių kiemų išvadavimas nuo automobilių ir kitomis.

Dalyviams buvo įdomu susipažinti su savanoriškos veiklos patirtimis, kurias pristatė Paulė Steponavičiūtė, savanoriavusi ne tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje bei Kanadoje. Moksleiviai supažindinti su Europos jaunimo parlamento Lietuvoje, Amnesty International veikla ir galimybėmis, kitomis organizacijomis ir pilietinio aktyvumo formomis, jų nauda ne tik visuomenei, bet ir pačiam dalyviui. Dauguma jaunuolių stebėjosi, kiek daug jų aplinkoje savanoriškos veiklos galimybių ir kaip paprasta į jas įsitraukti. Buvo analizuojama, kokios veiklos būtų tinkamos pagal asmenines vertybes ir  padėtų siekti karjeros tikslų. Pasidalinta asmeniniais praktiniais patarimais ir rekomendacijomis. Tik labai maža dalis klausytojų pristatė turintys visuomeninės veiklos patirties, tačiau seminarų pabaigoje dauguma išreiškė susidomėjimą ir aktyviai rinkosi galimas veiklas ateičiai.

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorės pavaduotoja Leokadija Palevič sakė, jog „tokie seminarai labai aktualūs jaunimui, nes padeda formuoti tinkamas vertybines nuostatas, pasirinkti aktyvų gyvenimo kelią bei skatina domėjimąsi bendruomenės gyvenimu.“

Projektas, kurį  įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, skirtas tobulinti Šalčininkų jaunimo savanorystės ir socialinius įgūdžius siekiant jų sėkmingos integracijos į visuomenę. Projektą remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija vadovaujantis  Jaunimo projektų konkursu.

***

Skelbiamas inciatyvų konkursas „Aktyvios bendruomenės regionuose“

2019-05-15

Atviros Lietuvos fondas ir Elektrėnų, Šalčininkų bei Kėdainių rajonų savivaldybės kviečia nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas teikti idėjas savo miestui/rajonui/bendruomenei ir dalyvauti konkurse „Aktyvios bendruomenės regionuose“. Plačiau http://olf.lt/skelbiamas-inciatyvu-konkursas-aktyvios-bendruomenes-regionuose/

***

Skirtas finansavimas projektui „Veik aktyviai, būk bendruomeniškas“

2019-03-19

2019 m. kovo mėn. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  skyrė paramą projektui „Veik aktyviai, būk bendruomeniškas“ pagal Jaunimo projektų konkursą. Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo motyvaciją aktyviai pilietiniai – socialiniai veiklai per jų savanorystės kompetencijų tobulinimą.

Plačiau http://www.salcininkai.lt/lit/Skelbiamas-jaunimo-projektu-finansavimas/12451/105334

***

Jaunimas mokėsi bendrauti ir valdyti konfliktines situacijas

2018-06-14

Šių metų birželio mėn. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje įgyvendinant projektą „Jaunimo socialinių įgūdžių lavinimas kaip sąlyga integracijai į visuomenę“ įvyko du seminarai jaunimui, tema: „Bendravimo įgūdžių lavinimas: savęs pažinimas ir konstruktyvus elgesys stresinėse situacijose“. Projektas, kurį  įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, skirtas tobulinti Šalčininkų jaunimo socialinius įgūdžius siekiant jų sėkmingos integracijos į visuomenę. Projektą remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija vadovaujantis  Jaunimo projektų konkursu.  Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 50 GI, GII ir GIII klasių mokinių.

Seminarų tikslas – padėti jauniems bendruomenės nariams teisingai suvokti save kaip asmenį ir savo vaidmenį visuomenėje. Formuoti pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą, konstruktyvaus elgesio įgūdžius konfliktinėse ir stresinėse situacijose. Bendravimo kultūrą ir problemų sprendimo praktiką formuoja patys gyventojai, natūraliai formuojasi asmens ir bendruomenės santykio tradicija. Seminaro pradžioje Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorės pavaduotoja Leokadija Palevič sakė, jog tokie susitikimai labai svarbūs, nes  „ypač svarbu formuoti jaunimo konstruktyvų suvokimą ir santykį su aplinka, kurti pozityvias sąveikos tradicijas“.

Užsiėmimų metu lektorius Giedrius Steponavičius jaunimą supažindino su konfliktų ir streso dinamika, asmens elgesio ypatumais konfliktinėse situacijose, pozityvaus ir konstruktyvaus elgesio įgūdžiais. Praktinių užduočių metu mokymų dalyviai turėjo progą diskutuoti, analizuoti savo vertybes, jausmus ir emocijas, lyginti su bendruomenės vertybėmis, atrasti kylančių prieštaravimų priežastis. Daugelis dalyvių teigė, kad seminarai buvo įdomūs ir naudingi, leido giliau pažvelgti savo elgesį sudėtingose bendravimo situacijose ir padės konstruktyviai elgtis ateityje. Mokymai vyko pozityvioje atmosferoje, mokymams baigiantis skambėjo dalyvių dainos pritariant fortepijonui ir gitarai.

***

Skirtas finansavimas projektui „Jaunimo socialinių įgūdžių lavinimas kaip sąlyga integracijai į visuomenę“

2018-04-03

2018 m. kovo mėn. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  skyrė paramą projektui „Jaunimo socialinių įgūdžių lavinimas kaip sąlyga integracijai į visuomenę“ pagal Jaunimo projektų konkursą. Projektas skirtas tobulinti Šalčininkų jaunimo socialinius įgūdžius siekiant jų sėkmingos integracijos į visuomenę. Plačiau http://www.salcininkai.lt/lit/Skelbiamas-jaunimo-projektu-finansavimas/86614

***

Jaunimas mokėsi aktyvaus pilietiškumo paslapčių

2017-05-22

2017 m. gegužės 19 d. įgyvendinant projektą “Būk atsakingas, būk aktyvus” Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje įvyko seminaras „Jaunimo motyvacijos ir pilietinio sąmoningumo skatinimas sprendžiant socialines problemas“. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 25 GIII klasių jaunuoliai.

Kartu su lektoriumi Giedriumi Steponavičiumi, mokymuose dalyvavo politikos mokslų studentė Paulė, turinti įvairios savanoriškos veiklos patirties, dalyvavusi pilietiniuose projektuose ir Europos jaunimo parlamento veikloje. Ji pateikė savanoriškos veiklos pavyzdžių ir įžvalgų. Seminaro metu jaunimas aiškinosi kas yra sąmoningas pilietiškumas, kodėl jis svarbus, nagrinėtos savanorystės ir kitos pilietinio socialinio aktyvumo formos. Vyko diskusijos kaip paskatinti jaunimą daugiau galvoti apie asmeninį indėlį stiprinant pilietinę visuomenę, ieškoti bendraminčių, būdų ir galimybių veikti siekiant kurti norimą bendruomenę ir aplinką. Mokiniai išreiškė savo norą aktyviau dalyvauti rajono visuomeninėse veiklose, taip pat sakė norintys daugiau įvairių seminarų, renginių ir susitikimų su bendraamžiais iš kitų rajonų.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Reginos Markevič  nuomone, neformalusis mokymasis yra svarbi jauno žmogaus pasirengimo savarankiškam gyvenimui dalis. Ugdomas veiklumas ir pilietiškumas, atsakomybė už save ir aplinką yra būtinos savybės planuojant ir kuriant savo gyvenimo karjerą.

Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo motyvaciją aktyviai pilietiniai – socialiniai veiklai per jų socialinių kompetencijų tobulinimą. Jį įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.

***

Jaunimas mokėsi atsakomybės ir pilietiškumo

2017-05-11

2017 m. gegužės 11 d. įgyvendinant projektą “Būk atsakingas, būk aktyvus” Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje įvyko seminaras „Jaunimo motyvacijos ir pilietinio sąmoningumo skatinimas sprendžiant socialines problemas“. Mokymuose dalyvavo 25 GII klasių mokiniai. Seminaro metu buvo aptariami aktyvaus pilietiškumo klausimai, nagrinėti opūs miesto gyvenimo klausimai, konstruota ateities vizija. Svarstytos jaunimo galimybės daugiau įsitraukti į rajono visuomeninį gyvenimą, savanorystę ir kitas pilietines veiklas.

Kaip teigė Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos pavaduotoja ir projekto koordinatorė Leokadija Palevič mokymų tematika ypač aktuali jaunimui, kuris ieško naujų ir turiningų savęs įprasminimo formų. Galima tikėtis, kad šis renginys pasitarnaus rajono jaunimo pilietinio aktyvumo skatinimui, o galbūt ir naujų pilietinių iniciatyvų atsiradimui.

Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo motyvaciją aktyviai pilietiniai – socialiniai veiklai per jų socialinių kompetencijų tobulinimą. Jį įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras bendradarbiaujant su Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija. Remia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pagal Jaunimo projektų konkursą.

***

Programos „EEE stipendijų programa“ baigiamojoje konferencijoje pristatytas projektas

2017-04-26

2017 m. balandžio 25 d. LR švietimo ir mokslo ministerija surengė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos  „EEE stipendijų programos“  baigiamąją konferenciją. Joje dalyvavo Norvegijos karalystės ambasadorius J. E. Dag Malmer Halvorsen, LR švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas, Centrinės projektų valdymo agentūros Tarptautinių programų valdymo departamento direktorius Artūras Žarnovskis, projektų vykdytojai, pedagogai, švietimo ekspertai.

Konferencijoje direktorė Agata Zarunskaitė pristatė projekto „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“ pasiekimus, įgytų žinių ir sukauptos patirties tolimesnį praktinį panaudojimą plėtojant suaugusiųjų švietimą Šalčininkų rajone.

 

***

Skirtas finansavimas projektui “Būk atsakingas, būk aktyvus”

2017-03-14

2017 m. kovo mėn. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  skyrė paramą projektui „Būk atsakingas, būk aktyvus“ pagal Jaunimo projektų konkursą. Projektas skirtas stiprinti Šalčininkų jaunimo motyvaciją aktyviai pilietiniai – socialiniai veiklai per jų socialinių kompetencijų tobulinimą.

Plačiau http://www.salcininkai.lt/lit/Skirtas-finansavimas-jaunimo-projektams-/63834

***

Jančiūnuose aptarta suaugusiųjų švietimo plėtra Šalčininkų rajone

2016-09-19

Šalčininkų r. Jančiūnų universaliame daugiafunkciame centre rugsėjo 16 d. įvyko projekto „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“ baigiamasis renginys. Tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitė VšĮ Šalčininkų švietimo ir informavimo centro ir Islandijos Jafnréttishús organizacijos atstovai, vyko praktinis darbas grupėse. Besimokantieji pagilino žinias apie suaugusiųjų švietimo situaciją šalyje ir Šalčininkų rajone, klausėsi Islandijos andragogų pranešimų apie jų sukauptą metodinę patirtį tarpkultūriniame suaugusiųjų ugdyme. Suaugusiųjų švietėjai aptarė projekto vykdytojų parengtas rekomendacijas savivaldybei ir ieškojo būdų, kaip jas efektyviau įdiegti savivaldos politiniame ir praktiniame lygmenyse siekiant įgyvendinto projekto rezultatų ilgalaikio ir tvaraus poveikio suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi plėtrai.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 30  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus darbuotojų, savivaldybei pavaldžių ir nepavaldžių suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų.

„Jei konferencija projekte buvo baigiamasis renginys, tai Šalčininkų rajono savivaldybei ir suaugusiųjų švietimo bendruomenei ji tapo atspirties tašku tolimesnei aktyviai, kūrybingai ir bendradarbiavimu tarp visų suinteresuotų šalių grįstai veiklai kelerių ar net keliolikos metų perspektyvai“, – teigia Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič.

Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras kartu su partneriu Jafnréttishús iš Islandijos glaudžiai bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi.

***

Šalčininkų rajono švietimo bendruomenei pristatytas projektas

2016-08-31

Šalčininkų rajono savivaldybėje rugpjūčio 29 dieną buvo pristatytas projektas „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“. Daugiau kaip 20 Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų susipažino su projektu, jo pasiektais rezultatais.

Projekto pagrindinis tikslas – didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas. Projekto veiklos skirtos stiprinti Šalčininkų rajono mokymosi visą gyvenimą sistemą bei tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą remiantis Islandijos vietos savivaldos bei partnerio Jafnréttishús patirtimi.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos, Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo, neformalųjį švietimą vykdančių institucijų bei pareiškėjo organizacijos atstovų vadybinis ir pedagoginis personalas dalyvavo dviejose kvalifikacijos tobulinimo stažuotėse Islandijoje birželio mėn. Stažuotėse kvalifikaciją kėlė 20 asmenų. Stažuotėse įgytos žinios ir patirtis reikšminga kiekvienam turtinant savo profesinę veiklą bei tobulinant Šalčininkų rajono suaugusiųjų švietimo plėtros politiką.

Viešinimo renginys buvo naudingas jo dalyviams, nes susipažino su vykdomu projektu, suaugusiųjų švietimo situacija Lietuvoje, tarpkultūrinio ugdymo bei kultūrinio intelekto sampratomis, gerąja Islandijos patirtimi organizuojant tarpkultūrinį ugdymą, naujovėmis suaugusiųjų neformaliojo švietimo srityje bei suaugusiųjų švietimo plėtros galimybėmis Šalčininkų rajono savivaldybėje.

Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras kartu su partneriu Jafnréttishús iš Islandijos glaudžiai bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi.

***

Šalčininkų švietimo institucijų atstovai susipažino su Islandijos patirtimi

2016-07-08

Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir neformalųjį švietimą vykdančių institucijų andragoginis bei pedagoginis personalas birželio mėnesio 19 – 25 dieniomis lankėsi Islandijoje, kurioje vyko kvalifikacijos tobulinimo stažuotė. Ji buvo organizuota įgyvendinant projektą „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“, kuriuo siekiama didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas.

Stažuotės tikslas – susipažinti su Islandijos partnerio Jafnréttishús ir kitų švietimo institucijų patirtimi vykdant suaugusiųjų neformalųjį švietimą (pirmiausia tarpkultūrines kompetencijas), sužinoti, kaip veiksmingiau organizuoti ugdymo procesą, kitataučių įsitraukimą į neformalųjį mokymąsi siekiant jų sklandesnio integravimosi visuomenėje.

Sugrįžę stažuotės dalyviai planuoja savo darbe naudoti suaugusiųjų mokymo principus ir metodus, kurie sėkmingai taikomi Islandijoje. Islandijos andragogai teigia, kad organizuojant mokymus suaugusiems, būtina labiau orientuotis ne į konkrečių žinių teikimą (tuo, anot Islandijos andragogų, turėtų užsiimti profesinio mokymo įstaigos ar universitetai), o į bendrųjų kompetencijų ugdymą. Organizuodami savo ugdymo veiklą, jie vengia tradiciškai organizuojamų užsiėmimų, stengiasi išeiti už mokymo klasės ar mokymo institucijos ribų. Praktinė, o ne sausa akademinė veikla Islandijoje taikoma ir organizuojant įvairius su tarpkultūriniu bendradarbiavimu, įvairių tautų kultūrų pažinimu susijusius renginius.

Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų Švietimo ir informavimo centras kartu su partneriu Jafnréttishús iš Islandijos, glaudžiai bendradarbiaudami su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi.

***

Pažintis su Islandijos patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje

2016-06-20

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos bei švietimą vykdančių institucijų atstovai birželio mėnesio 6 – 11 dienomis dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje Islandijoje. Ji buvo organizuota įgyvendinant projektą „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“. Projekto pagrindinis tikslas – didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas.

Stažuotės dalyviai kartu su projekto partneriu Jafnréttishús analizavo suaugusiųjų švietimo situaciją Islandijoje ir Lietuvoje, šalių švietimo srities panašumus ir skirtumus, aptarė kaip reikėtų veiksmingiau planuoti, koordinuoti ir diegti edukacines veiklas kitataučiams suaugusiesiems savivaldos lygmeniu. Stažuotėje naudingos buvo diskusijos su Hafnarfjorduro regiono administracijos atstovais apie savivaldos atstovų įdirbį suaugusiųjų švietimo srityje, švietimo planavimo ir įgyvendinimo aspektus Islandijoje, tarpkultūrinio mokymo specifiką. Stažuotės metu gauta informacija bus naudinga rengiant rekomendacijas Šalčininkų rajono savivaldai dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo plėtros panaudojant Islandijos gerąją patirtį.

Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga Šalčininkų švietimo ir informavimo centras kartu su partneriu Jafnréttishús iš Islandijos, glaudžiai bendradarbiaudami su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi.

***

Savivaldybėje pristatytas suaugusiųjų švietimo projektas

2016-02-04

Šalčininkų rajono savivaldybėje vasario 4 dieną buvo pristatytas projektas „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“. 30 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus darbuotojų, savivaldybei pavaldžių ir nepavaldžių suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų susipažino su 2015 m. rudenį startavusiu projektu, kurio pagrindinis tikslas – didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas. Projektą, kuris finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą programą Nr. LT08 „EEE stipendijų programa“, įgyvendina viešoji įstaiga „Šalčininkų švietimo ir informacijos centras“ bendradarbiaudama su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir islandų organizacija Jafnréttishús.

Projekte numatyta įgyvendinti veiklas, nukreiptas į Šalčininkų rajono mokymosi visą gyvenimą sistemos bei suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą perimant patirtį iš Islandijos partnerio Jafnréttishús, kuris turi ilgametę patirtį dirbdamas su įvairių tautų ir šalių atstovais atvykusiais ar gyvenančiais Islandijoje. 20 Šalčininkų savivaldybės administracijos ir švietimo institucijų atstovų turės galimybę dalyvauti kvalifikacijos kėlimo stažuotėse Islandijoje, mokytis iš šios šalies gerosios patirties ir grįžę taikyti įgytas žinias savo tolimesnėje švietimo veikloje.

Renginys buvo naudingas dalyviams iš įvairių švietimo institucijų, nes suteikė galimybę ne tik išklausyti informaciją apie projektą, bet aptarti naujoves ir aktualijas suaugusiųjų neformaliojo švietimo srityje bei švietimo vystymo galimybes Šalčininkų rajono savivaldybėje.

***

Pristatyta projekto pažanga

2016-01-25

2016 m. sausio 22 d. LR švietimo ir mokslo ministerija surengė renginį, skirtą įvertinti projektų paremtų pagal programą „EEE stipendijų programa“ pažangą. Renginyje dalyvavo Norvegijos tarptautinio bendradarbiavimo švietimo srityje centro atstovė Veena Gill, Švietimo ir mokslo ministerijos bei VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atsakingi darbuotojai, visų projektų atstovai. Pastarieji išsamiai pristatė vykdomus projektus. Buvo aptarta projektų bendradarbiavimo galimybės. Svečias iš Norvegijos džiaugėsi prasmingais suaugusiųjų švietimo srityje įgyvendinamais projektais.

Susitikimo metu direktorė Agata Zarunskaitė pristatė projekte „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“ atliktas ir vykdomas veiklas, pateikė informaciją apie artimiausius suplanuotus darbus.

***

Nuo 2015 m. spalio mėn. kartu su partneriu iš Islandijos Jafnréttishús organizacija vykdomas projektas „Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas“. Projektą finansuoja 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa LT08 “EEE stipendijų programa”. Trukmė 12 mėnesių.