Home » Projekto dokumentai

Projekto dokumentai

Eurostat duomenimis, Lietuvoje mokymosi visą gyvenimą rodiklis (dalyvavimas mokymęsi per paskutines 4 savaites) tarp 25-64 metų gyventojų 2007 – 2013 m. svyravo tarp 5,2- 5,7 proc., (Europos Sąjungos vidurkis 2013 m. – 10,5 proc.) ir pagal šį rodiklį lenkė tik septynias ES šalis (Bulgariją, Graikiją, Kroatiją, Vengriją, Lenkiją, Rumuniją ir Slovakiją).

Suaugusiųjų besimokančiųjų skaičiaus didinimui reikalinga sustiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęsinio mokymosi planavimą ir koordinavimą nacionaliniu ir savivaldos lygmenimis. Ypač svarbus yra savivaldos lygmuo. Iki šiol savivaldybėse į šią sritį nebuvo kreipimas deramas dėmesys, be keleto išimčių, faktiškai jose nebuvo skiriamas finansavimas.

Projekto pabaigoje panaudojant Islandijos gerąją patirtį bus parengtos rekomendacijos Šalčininkų rajono savivaldybei dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo plėtros savivaldybėje. Dokumento tikslas – sukurti prielaidas kryptingam švietimo darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymui bei planingai organizuoti suaugusiųjų įsitraukimą į mokymosi visą gyvenimą procesą Šalčininkų rajone.